Polityka Prywatności

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności strony internetowej https://secret-hair.pl/, zwanej dalej „Stroną”.
2. Wszelkie pojęcia użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć wedle ich definicji zawartych w „Regulaminie sklepu internetowego Secret Hair”, zwanym dalej „Regulaminem”.
3. Polityka Prywatności reguluje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących, zwanych dalej „Podmiotami danych” oraz zawiera informacje na temat plików cookies, które są wykorzystywaneprzez Stronę.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania ze Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie, opisanych w Regulaminie.

1. Wszelkie dane poufne dotyczące Użytkownika i Kupującego przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS.
2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednak Użytkownik oraz Kupujący powinien być świadomy, że korzystanie z Usług Elektronicznych wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem ryzyka
wystąpienia następujących zagrożeń:
1) otrzymanie spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej)
przekazywanej drogą elektroniczną;
2) zarażenieplikówprzezzłośliweoprogramowania-wirusymogąbyćmniejlub
bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
3) narażenienacracking(łamaniezabezpieczeń)lubphishing(łowieniehaseł).
3. Każdy Użytkownik oraz Kupujący powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik i Kupujący powinni sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Ich urządzeniu
elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony oraz Sklepu Internetowego jest Pani Sylwia Jaśniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sylwia Jaśniak Secret Hair” z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8981811296, REGON: 021253147, właścicielka strony internetowej: https://secret-hair.pl/,zwana dalej „Administratorem”, posiadająca następujące dane teleadresowe:
1) adres do korespondencji: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław z
dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”;
2) adres e-mail: [email protected];
3) tel.: +48 536 332 014.
2. Administrator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

1. Administrator uprzejmie informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
2. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych należy
kontaktować się z Administratorem:
1) na adres do korespondencji: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław
z dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”;
2) na adrese-mail: [email protected];
3) pod numerem tel.:+48536332014.

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i Kupujących, w następujących celach:
1) udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone za pośrednictwem Formularza
Kontaktowego, Formularza Zamówienia, Formularza Wyceny, adresu e-
mail, adresu pocztowego, telefonu;
2) dokonania wyceny usługi;
3) zrealizowania zamówienia złożonego przez Formularz Zamówienia lub Formularz Wyceny;
4) zamówienia i zrealizowania usługi Newslettera;
5) udostępnienia funkcjonalności Strony;
6) zawarcia i zrealizowania umowy o Usługę Elektroniczną;
7) marketingowym;
8) reklamowym;
9) usługowym;
10) rozpatrzenia reklamacji na Produkt lub Usługę
Elektroniczną; 11)analitycznych;
12)badania satysfakcji korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych; 13)przeciwdziałania nadużyciom;
14) wywiązania się z nałożonych przez prawo obowiązków;
15) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Kupującym.

1. Administrator przetwarza następujące dane Kupujących:
1) imię,
2) nazwisko,
3) nazwę firmy,
4) adres zamieszkania (ulicę, numer, kod, miejscowość),
5) adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość),
6) adres poczty elektronicznej(e-mail),
7) telefon,
8) dane osobowe Użytkowników podane w treści wiadomości wysyłanych do
Administratora,
9) Login do Konta w Sklepie Internetowym,
10) Hasło do Konta,
11) dane podane w szczegółach Konta,
12) dane dotyczące aktywności na Stronie w tym aktywności na Koncie,
13) login w mediach społecznościowych zgodnie z §10 Polityki Prywatności,
14) adres IP,
15) identyfikator przeglądarki internetowej,
16)numer rachunku bankowego,
17) numer karty płatniczej.
2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników:
1) dane dotyczące aktywności na Stronie,
2) adresIP,
3) identyfikator przeglądarki internetowej,
4) dane osobowe Użytkowników podane w treści wiadomości wysyłanych do Administratora,
5) login w mediach społecznościowych zgodnie z §10 Polityki Prywatności.
3. Administrator poza danymi osobowymi wskazanymi w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przetwarza pozostałe dane przekazane dobrowolnie przez
Użytkowników i Kupujących za pośrednictwem:
1) Strony, tj.: Formularza Kontaktowego, Formularza Zamówienia lub
Formularza Wyceny;
2) Strony na Facebooku dostępnej pod nazwą @secrethairwroclaw
(dokładny adres: https://www.facebook.com/secrethairwroclaw), zwanej dalej:
„Stroną na FB”;
3) poczty elektronicznej;
4) telefonu.

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie następującego pola wyboru:
1) na Formularzu Kontaktowym, Formularzu Zamówienia lub Formularzu Wyceny:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Sylwia Jaśniak Secret Hair z siedzibą we Wrocławiu, w celu udzielenia odpowiedzi, zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu elektronicznym.”;
2) na Formularzu Newslettera:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sylwia Jaśniak Secret Hair z siedzibą we Wrocławiu, do celów związanych z realizacją usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych i usługowych oraz informacji o nowych produktach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym Secret Hair . ”.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać złożone również na:
1) adres do korespondencji: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław
z dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”; 2) adres e-mail: [email protected]; 3) numer tel.: +48 536332 014.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza wyraźną zgodę na przetwarzanie danych wraz z profilowaniem prostym.
4. Administrator dokonuje profilowania danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji Użytkowników oraz Kupujących, a następnie na tej podstawie dopasowuje informacje marketingowe o wybranych usługach. Profilowanie proste odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.
5. Użytkownik lub Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które podał w związku z wystawieniem opinii lub komentarza na Stronie Administratora.
6. Użytkownik i Kupujący w każdej chwili może zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Jego danych w celach marketingowych. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie przez Formularz Kontaktowy lub na pozostałe dane teleadresowe Administratora wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych są następujące przepisy:
1) art.6 ust.1 lit.a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, Umowy Sprzedaży albo podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umów z Administratorem oraz kiedy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora będą udostępniane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, następującym podmiotom:
1) pracownikom i współpracownikom;
2) działom w firmie Administratora;
3) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania
techniczne, organizacyjne, księgowe – umożliwiające Administratorowi
prowadzenie działalności gospodarczej;
4) przewoźnikom;
5) partnerom biznesowym;
6) innym osobom i podmiotom za uprzednią, pisemną zgodą osoby, której
te dane dotyczą;
7) podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1-6 niniejszego paragrafu jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników oraz Kupujących przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

1. Nas Stronie znajduje się „wtyczka” do witryny społecznościowej o nazwie Facebook, dalej „FB”.
2. Administrator wraz z dostawcą wtyczki jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do FB, tj. informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej.
3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do FB.
4. Korzystanie z wtyczki jest dobrowolne.
5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla FB.
6. Administrator posiada profil na FB.
7. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających jego profil na FB, takie jak: komentarze, posty, opinie oraz identyfikatory internetowe.
8. Dane opisane w ust. 7 są zbierane w celu:
1) umożliwienia Użytkownikom aktywności na portalach społecznościowych;
2) prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą
informacji o usługach Administratora;
3) marketingowym w tym reklamowym;
4) analitycznym;
5) realizacji usług na rzecz Użytkowników.
9. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem portalu
FB, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Nim na skrzynkę odbiorczą Strony na FB, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż FB. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika, zgodnie z § 14 Polityki Prywatności.
10. W celu poprawy jakości usług, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z jego profili na FB i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez FB, tj. z narzędzia analitycznego o nazwie
„Facebook Pixel”.
11. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników, którzy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników dla ulepszenia usług zgodnie z ich potrzebami.
12. FB decyduje o czasie dostępności danych statystycznych.
13. W związku ze specyfiką portalu FB informacje o osobach obserwujących profile, a także treść komentarzy, opinii, postów oraz pozostałe informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne. Informacje przekazane wyłącznie
do wiadomości Administrator nie są ujawniane innym podmiotom.
14. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez FB znajdują
się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

1. Administrator, co do zasady nie przekazuje zebranych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie, tj. Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel.
2. Do każdej operacji związanej z przekazaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje aktualne zalecenia oraz przepisy uchwalone przez instytucje i organy Unii Europejskiej.
3. Dokładne informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google LLC znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy .

1. Użytkownik lub Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych.
2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie przez Formularz Kontaktowy lub na adres e-mail: [email protected].

1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:
1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii(art.15RODO);
2) sprostowania(poprawienia)danych(art.16RODO);
3) usunięcia danych(art.17RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych(art.18RODO);
5) przeniesienia danych(art.20RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art.21RODO).
2. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 1, osoba której dane
dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e- mail: [email protected] lub na pozostałe dane teleadresowe Administratora
lub przez Formularz Kontaktowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
4. Dane do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, zgodne z
treścią strony internetowej: https://uodo.gov.pl/p/kontakt , na dzień
26.03.2021 r.:
1) adres do korespondencji: ul.Stawki 2, 00-193Warszawa;
2) e-mail: [email protected];
3) tel. 22531-03-00.

1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.
2. Dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 3 (trzech) lat kalendarzowych – w odniesieniu do danych
osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), wiążących się z zawarciem i wykonaniem umów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) przez okres 6 (sześciu) lat kalendarzowych – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umów, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
3) przez okres 1 (jednego) roku kalendarzowego – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zarejestrowaniu Konta albo za pośrednictwem Strony na FB, a jednocześnie nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o Usługę Elektroniczną;
4) przez okres 5 (pięciu) lat kalendarzowych – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego.
3. Okresy w latach są liczone od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych
4. Dane przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

1. Przed skorzystaniem ze Strony każdy Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie plików cookies, wykorzystywanych przez Stronę.
2. Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie cookies.
5. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.
6. W celu odrzucenia cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
7. Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
8. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego okresu ładowania się Strony.
9. Pliki cookies mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookies:
1) trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę
internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia;
2) sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy
przeglądarka internetowa jest zamykana.
10. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
11. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
1) utrzymaniu sesji,
2) zapamiętywania informacji o sesji,
3) udostępnienia funkcjonalności Strony,
4) dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony,
5) marketingowym,
6) remarketingowym, tj. badania cech zachowania odwiedzających Sklep
Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google LLC.
12. Strona przetwarza następujące pliki cookies:

Nazwa

Rodzaj

Cel

Czas trwania

Cfduid

niezbędne

Cookie używany przez Cloudflare do identyfikacji Użytkownika za współdzielonym adresem IP.

1 miesiąc

PHPSESSID

niezbędne

Ukrywanie komunikatu o zapisaniu się do listy mailingowej.

sesja

hustle_module_show_count-popup-1

funkcjonalne

Pomaga określić, kiedy zawartość koszyka w Sklepie Internetowym/ dane się zmieniają.

sesja

woocommerce_cart_hash

niezbędne

Pomaga WooCommerce określić, kiedy zawartość
koszyka wSklepie Internetowym/ dane się zmieniają.

sesja

wp_woocommerce_session_

niezbędne

Zawiera unikalny kod

dla

każdego

Użytkownika, dzięki

czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka Sklepu Internetowego w bazie danych dla każdego Kupującego.

2 dni

woocommerce_recently_viewed

funkcjonalne

Informacje o ostatnio oglądanych przedmiotach w Sklepie Internetowym.

sesja

return_user

niezbędne

Informacje o ostatnio oglądanych

przedmiotach
w Sklepie Internetowym dla komunikatora na Stronie.

sesja

wp_chatbot_wpcommerce_recently_viewed

niezbędne

Informacje o ostatnio oglądanych

przedmiotach
w Sklepie Internetowym dla komunikatora na Stronie.

sesja

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczona wyłącznie do użytku Podmiotów danych firmy „Sylwia Jaśniak Secret Hair” z siedzibą we Wrocławiu w związku z ochroną danych osobowych. Posłużenie się Polityką Prywatności przez pozostałe podmioty i do innych celów jest zabronione.
2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dla Użytkowników i Kupujących.
4. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.
5. Użytkownicy lub Kupujący będą mogli uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.
6. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności, dalej „Polityki” jest Usługodawca Administratora, który dnia 25.03.2021r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania Polityki do celów związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej w Internecie. Polityka została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 25.03.2021 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – Właściciel nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych niniejszego dokumentu. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca Polityki bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarównokarnejjakicywilnej.SzczegółoweinformacjenatematUsługodawcyznajdująsię na stronie www.centrumprawneonline.pl.

wpChatIcon